Εικόνα εξοπλισμού

Η εργασία προβάλλει την συνολική εικόνα του εξοπλισμού.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\αα.png

.

Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα, και χρονική περίοδο). Για την επιλογή μήνα επίλεγε το σχετικό πεδίο και στην συνέχεια το μήνα που επιθυμείτε. Για την πολλαπλή επιλογή μηνών χώρων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

.

Οι πληροφορίες που προβάλλονται αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού και των σχετικών κινήσεων με βάση τον τύπο και τον συσχετισμό κάθε εξοπλισμού.

.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε αρχείο PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση

.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων