Κατάσταση κέρδους / ζημιάς

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης κέρδους/ζημιάς των παγίων. Για τα πάγια που θα καθοριστούν ανά ημερομηνία προβάλλονται:

 τα παραστατικά,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο κωδικός και η περιγραφή του παγίου,
 ο κωδικός και η περιγραφή της οντότητας,
 η ποσότητα,
 η αξία κίνησης,
 η ποσότητα και η αξία ένταξης,
 η λογιστική αξία αποσβέσεων,
 οι λογιστικές μειώσεις αποσβέσεων και
 το λογιστικό κέρδος ή ζημία.

.