Κινήσεις λογαριασμών

Γενικά

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κίνησης (π.χ. Χρέωση χρήστης, Πίστωση κλεισίματος κτλ.). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Τύπος κίνησης: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.

Κατά την επιλογή του τύπου κίνησης ενημερώνονται τα πεδία που αφορούν τις κινήσεις απογραφής και ισολογισμού, την ενημέρωση των χρεώσεων/πιστώσεων, ημερομηνιών και εντύπων.

.

Παράμετροι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης της κίνησης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος υπολοίπου: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος του υπολοίπου του λογαριασμού και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας του λογαριασμού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές
 Μόνο από ενημέρωση: Καθορίστε αν η συγκεκριμένη κίνηση θα δημιουργείτε ή όχι μόνο μέσω ενημέρωσης της λογιστικής.

.

Αθροιστές χρήστη

Δηλώστε αν οι αθροιστές χρήστη θα ενημερώνονται ή όχι και με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) κατά την καταχώρηση της κίνησης.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις αξιογράφων