Φερεγγυότητες πελατών

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τις κατηγορίες φερεγγυότητας των πελατών. Η κάθε κατηγορία καθορίζει αν θα γίνονται αποδεκτές ή όχι οι συναλλαγές με τον πελάτη και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της φερεγγυότητας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της φερεγγυότητας.
 Νόμισμα: Εισάγετε το νόμισμα συναλλαγής με τον πελάτη.
 Όριο πίστωσης: Εισάγετε το όριο πίστωσης του πελάτη. Κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού ο έλεγχος του ορίου γίνεται βάση του παρακάτω υπολογισμού:

Υπόλοιπο πελάτη

+

Εκκρεμή αξιόγραφα (αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος)

+

Υπόλοιπα παραγγελιών (αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος)

+

Αξία εκκρεμών δελτίων αποστολής (αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος)

+

Αξία κίνησης

.

Ελέγχεται αν το παραπάνω αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το όριο που έχετε καθορίσει.

 Υπερισχύει του πελάτη Ν/Ο: Καθορίζετε αν το όριο πίστωσης που είναι δηλωμένο στα στοιχεία του πελάτη υπερισχύει αυτό της φερεγγυότητας.
 Συμμετέχουν τα εκκρεμή αξιόγραφα Ν/Ο: Καθορίζετε αν στον υπολογισμό της αξίας που θα συγκριθεί με το όριο φερεγγυότητας θα προσμετρείται και η αξία των εκκρεμών αξιογράφων.
 Συμμετέχουν τα υπόλοιπα παραγγελιών Ν/Ο: Καθορίζετε αν στον υπολογισμό της αξίας που θα συγκριθεί με το όριο φερεγγυότητας θα προσμετρείται και η αξία των προς εκτέλεση παραγγελιών.
 Συμμετέχουν τα εκκρεμή Δ. Αποστολής Ν/Ο: Καθορίζετε αν στον υπολογισμό της αξίας που θα συγκριθεί με το όριο φερεγγυότητας θα προσμετρείται και η αξία των εκκρεμών δελτίων αποστολής.
  Εξαιρούνται τα μετρητοίς παραστατικά Ν/Ο: Καθορίζετε αν ο έλεγχος του ορίου πίστωσης δεν θα εφαρμόζεται στα μετρητοίς παραστατικά.
 Όριο αξίας κίνησης : Καθορίζετε το μέγιστο όριο αξίας. Ελέγχεται αν η συνολική αξία του παραστατικού που καταχωρείται είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει.
 Ελάχιστη αξία κίνησης: Καθορίζετε την ελάχιστη αξία. Ελέγχεται αν η συνολική αξία του παραστατικού που καταχωρείται είναι μικρότερη από την ελάχιστη αξία που έχετε καθορίσει.
 Όριο αξίας έκπτωσης: Καθορίζετε το μέγιστο όριο έκπτωσης.

Ελέγχεται αν η συνολική έκπτωση του παραστατικού που καταχωρείται είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει.

 Όριο αξίας εκκρεμών Δ.Α. : Καθορίζετε το μέγιστο όριο εκκρεμών δελτίων αποστολής. Ελέγχεται αν η αξία των εκκρεμών δελτίων αποστολής του πελάτη είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει. Αν το παραστατικό που καταχωρείται είναι Δελτίο αποστολής τότε η αξία του συμμετέχει και αυτή στον έλεγχο.
 Όριο αξίας παραγγελιών: Καθορίζετε το μέγιστο όριο αξίας των προς εκτέλεση παραγγελιών. Ελέγχεται αν η αξία των προς εκτέλεση παραγγελιών του πελάτη είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει. Αν το παραστατικό που καταχωρείται είναι Παραγγελία τότε η αξία του συμμετέχει και αυτή στον έλεγχο.
 Όριο ημερών πίστωσης : Καθορίζετε το μέγιστο όριο των ημερών πίστωσης. Ελέγχεται αν η διαφορά των ημερών ανάμεσα στην Ημερομηνία του παραστατικού και την Ημερομηνία τελευταίας πίστωσης του πελάτη είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει.
 Όριο χρόνου αποπληρωμής: Καθορίζετε το μέγιστο όριο των ημερών αποπληρωμής. Ελέγχεται αν μέσος χρόνος αποπληρωμής του πελάτη είναι μεγαλύτερος από το όριο που έχετε καθορίσει.
 Όριο ηλικίας υπολοίπου: Καθορίζετε το μέγιστο όριο των ημερών ηλικίας υπολοίπου. Ελέγχεται αν η μέση ηλικία υπολοίπου του πελάτη είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχετε καθορίσει.
 Online υπολογισμός αριθμοδεικτών Ν/Ο: Καθορίζετε το αν θα γίνεται online υπολογισμός των αριθμοδεικτών των πελατών που αφορούν τα όρια ημερών αποπληρωμής και ηλικίας υπολοίπου, πριν γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι της φερεγγυότητας.
 Password: Καθορίζετε το password που απαιτείται για την προσπέραση του ελέγχου φερεγγυότητας.
Αποστολή email: Καθορίζετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αποσταλεί mail όταν ο «Έλεγχος φερεγγυότητας» = «Απαγόρευση» και με την προϋπόθεση πως υπάρχει καθορισμένος mail server.

.