Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά περίοδο. Μπορείτε να καθορίσετε τον αποθηκευτικό χώρο, το μέγεθος μέτρησης και αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι τα είδη που δεν κινήθηκαν στην χρήση.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης και
 η μηνιαία τιμή του μεγέθους μέτρησης που επιλέξατε.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.