Στοιχεία προσώπων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήστε τα στοιχεία των προσώπων που ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Ενότητα Σταθερά

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Καθορίστε τον κωδικό του προσώπου.
 Επωνυμία: Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του προσώπου.
 Ενεργός: Η τιμή του πεδίου από προεπιλογή είναι «ΝΑΙ» δηλώνοντας ότι είναι εν ενεργεία. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε το πεδίο και απενεργοποιήστε το μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Όχι».
 Υποκατάστημα: Δηλώστε το υποκατάστημα εργασίας του προσώπου.
 Είναι πωλητής: Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή μου σε «ΝΑΙ» αν η θέση του προσώπου είναι πωλητής. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται νέα σελίδα «Προμήθειες».
 Είναι ταμίας: Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «ΝΑΙ» αν η θέση του προσώπου είναι ταμίας. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει νέα ενότητα «Ταμείο», όπου αναφέρεται το σύνολο των εισπράξεων (μετρητά, κάρτες, επιταγές) του ταμία την τρέχουσα μέρα.
 Τίτλος: Εισάγετε τον τίτλο του προσώπου.
 Τμήμα: Εισάγετε το τμήμα που ανήκει το πρόσωπο.
 Προϊστάμενος: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον προϊστάμενο του προσώπου.
 Αρμοδιότητα: Εισάγετε την αρμοδιότητα του προσώπου.

.

Σελίδα «Προμήθειες»

Η σελίδα εμφανίζεται αν το πρόσωπο έχει δηλωθεί ως πωλητής. Τα πεδία που συμπληρώνονται αφορούν τον τρόπο υπολογισμού προμηθειών των προσώπων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

 Σαν πωλητής: Συμπληρώστε το πεδίο με την κατηγορία προμήθειας πωλητών που συνδέεται το πρόσωπο σαν πωλητής, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Ανθρώπινοι πόροι – Κατηγορίες προμήθειας).
 Σαν προϊστάμενος: Συμπληρώστε το πεδίο με την κατηγορία προμήθειας πωλητών που συνδέεται το πρόσωπο σαν προϊστάμενος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Ανθρώπινοι πόροι – Κατηγορίες προμήθειας).
 Κατηγορία ειδών / υπηρεσιών: Συμπληρώστε το πεδίο με την κατηγορία προμήθειας ειδών/υπηρεσιών που συνδέεται το πρόσωπο, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες- Ανθρώπινοι πόροι – Κατηγορίες προμήθειας ειδών/υπηρεσιών).
 Προμήθεια %: Εισάγετε στο πεδίο το ποσοστό προμήθειας της κατηγορίας που εισάγατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Υφιστάμενοι: Εμφανίζονται τα πρόσωπα στα οποία το συγκεκριμένο άτομο έχει δηλωθεί σαν προϊστάμενος.

.

Σελίδα «Ταυτότητα»

Τα πεδία συμπληρώνονται με τα στοιχεία ταυτότητας και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με το πρόσωπο. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του προσώπου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Ανθρώπινοι πόροι – Πίνακες χρήστη).

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Η εργασία αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία του προσώπου, αναλυτικά τα στοιχεία περιόδων και για τη χρήση που επιθυμείτε. Επιπλέον, μπορείτε να προβείτε σε συγκρίσεις των οικονομικών στοιχείων των περιόδων καθώς και σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη. Η ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων του προσώπου γίνεται αυτόματα, με την εισαγωγή κάθε κίνησης που συνδέεται με το συγκεκριμένη πρόσωπο.

.

Σελίδα «1»

Απεικονίζονται λεπτομερώς τα οικονομικά στοιχεία του προσώπου.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Παρουσιάζονται οι αξίες των πωλήσεων, των εισπράξεων, των παραγγελιών και των προμηθειών. Ενώ ποσοτικοί δείκτες που αφορούν τις πωλήσεις και τις εισπράξει δείχνουν τα αποτελέσματα σύγκρισης μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης καθώς και μεταξύ τρέχουσας χρήσης και στόχου.

Το υπογραμμισμένα λεκτικά κάποιων πεδίων λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των κινήσεων ή για τον υπολογισμό που διαμορφώνει την τιμή τους.

.

Σελίδα «Κατά περίοδο»

Η συγκεκριμένη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του προσώπου εμφανίζει αναλυτικά, για κάθε περίοδο (μήνα), τις αξίες του μεγέθους που θα επιλέξετε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σε επίπεδο μήνα προβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία του πωλητή που αναφέρονται:

 στη γενική εικόνα των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την αξία των πωλήσεων, των υπολοίπων των παραγγελιών, των εισπράξεων και των προμηθειών,
 στην αξία των πωλήσεων των ειδών, των υπηρεσιών, των εκκρεμών δελτίων αποστολής και των εκπτώσεων,
 στην συνολική αξία των παραγγελιών αλλά και αναλυτικά (εκτελέσιμων, ακυρωμένων και υπολοίπων των παραγγελιών)
 στην αξία των εισπράξεων σε μετρητά, καταθέσεις, τραπεζικές κάρτες και αξιόγραφα και
 στην αξία των προμηθειών σαν προϊστάμενος, σαν πωλητής, ανά κατηγορία ειδών /υπηρεσιών και συνολικά.

.

Σελίδα «Κατά χρήση»

Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων του προσώπου εμφανίζει σε επίπεδο χρήσης και ανά περίοδο τα οικονομικά δεδομένα των στοιχείων (πωλήσεις, πωλήσεις ειδών, πωλήσεις υπηρεσιών, εισπράξεις, μετρητά, καταθέσεις, τραπεζικές κάρτες, αξιόγραφα, παραγγελίες) που θα επιλέξετε από την σχετική λίστα.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σελίδα «Συγκριτικά»

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων του προσώπου μεταξύ δύο χρήσεων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από το πεδίο «Επιλογή» ορίστε το κριτήριο σύγκρισης (πωλήσεις, εισπράξεις, παραγγελίες). Εμφανίζονται οι μηνιαίες αξίες των δύο χρήσεων και το αποτέλεσμα της σύγκρισης που παρουσιάζει την διαφορά και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των χρήσεων.

.

Σελίδα «Προϋπολογισμοί»

Η συγκεκριμένη οικονομική παρουσίαση εμφανίζει ανά περίοδο (μήνα), τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από το πεδίο «Επιλογή» ορίστε το κριτήριο σύγκρισης (πωλήσεις, εισπράξεις, παραγγελίες). Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζει την διαφορά και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των μεγεθών.

.

Ενότητα «Γραφικά»

Η εργασία παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του προσώπου ανά χρήση.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα κριτήρια που επηρεάζουν την μορφή και τα δεδομένα της γραφικής παράστασης αφορούν:

 τα μεγέθη σύγκρισης (χρήσεις, προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα),
 το είδος γραφικής παράστασης και
 τις ενέργειες που συνδέονται με τους πωλητές (πωλήσεις, πωλήσεις ειδών, πωλήσεις υπηρεσιών, εισπράξεις, μετρητά, καταθέσεις, τραπεζικές κάρτες, αξιόγραφα, παραγγελίες).

.

Επιλέγοντας το εικονίδιο τα δεδομένα παρουσιάζονται αθροιστικά.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Αργίες /Εξαιρέσεις
 Ενέργειες C.R.M. [F2]: Αφορά έναν browser των ενεργειών C.R.M, με φίλτρο το πρόσωπο στο οποίο βρισκόμαστε.
 Δαπάνες [F3]: Αφορά έναν browser των παραστατικών δαπανών, με φίλτρο το πρόσωπο στο οποίο βρισκόμαστε.
 Εξοπλισμός [F4]: Αφορά έναν browser του εξοπλισμού, με φίλτρο το πρόσωπο στο οποίο βρισκόμαστε
 Υπολογισμός προμηθειών
 Στοιχεία προηγούμενης χρήσης
 Στοιχεία προϋπολογισμού
 Δημιουργία προϋπολογισμών

.