Τιμές κατά δαπάνη

Η εργασία σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών σας ανά δαπάνη.

.

 Δαπάνη: Εισάγετε τον κωδικό της δαπάνης. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην περιγραφή της δαπάνης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της δαπάνης σε περίπτωση που δεν έχετε εισάγει στο προηγούμενο πεδίο τον κωδικό της.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην επωνυμία του προμηθευτή. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Επωνυμία: Εισάγετε την επωνυμία του προμηθευτή εάν δεν έχετε εισάγει στο προηγούμενο πεδίο των κωδικό του.
 Ενεργό: Από προεπιλογή η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» και δηλώνει την ενεργοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. Για την απενεργοποίηση της επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλετε την τιμή του πεδίου σε «ΟΧΙ».
 Έναρξη: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Διάρκεια: Το πεδίο υπολογίζει αυτόματα την χρονική διάρκεια ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής σε ημέρες.
 Ελάχιστη ποσότητα: Ορίστε την κατώτερο πλήθος της υπηρεσίας για το οποίο θα ισχύει η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
 Νόμισμα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το νόμισμα συναλλαγής που προμηθευτή.
 Τιμή: Ορίστε την ισχύουσα από τον συγκεκριμένο προμηθευτή τιμή της υπηρεσίας.
 Μείωση τιμής: Ορίστε το ποσό μείωσης της τιμής της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο προμηθευτή.
 Έκπτωση: Ορίστε το ποσοστό έκπτωσης της υπηρεσίας.
 Έκπτωση 2: Ορίστε δεύτερο ποσοστό έκπτωσης της υπηρεσίας.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική του προμηθευτή.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα μετά από κάθε μεταβολή της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.

Επιλέξτε «Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F3]
 Στοιχειά γραμμής [F4]
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση

.