Υπόλοιπα ανά κατηγορία εντύπου (αναλυτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του υπολοίπου των λογαριασμών λογιστικής που συμμετέχουν στα φορολογικά έντυπα. Για το έντυπο που επιλέξατε προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή της μεταβλητής που συμμετέχει στο έντυπο,
 ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών λογιστικής που συμμετέχουν στην κάθε μεταβλητή του εντύπου και
 το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού.

Ο κωδικός των λογαριασμών λογιστικής λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.