Νόμοι αφορολόγητων εκπτώσεων

Η εργασία διαχειρίζεται τον πίνακα με τους νόμους αφορολόγητων εκπτώσεων των παγίων. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία του παγίου.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

Για κάθε νόμο εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή.

.