Υπόλοιπα έως ημερομηνία

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των προμηθευτών έως κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για κάθε προμηθευτή προβάλλονται: ο κωδικός, η επωνυμία και η αξία υπολοίπου.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.