Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία προβάλει τις υπηρεσίες που είναι ομαδοποιημένες βάσει ενός κοινού κωδικού συσχέτισης. Οι επιλογές «Οικονομικά» και «Γραφικά» παρουσιάζουν ομαδοποιημένα τα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών που έχουν σαν σημείο αναφοράς μια κύρια υπηρεσία.

.