Εικόνα παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των παραγόμενων ειδών.

Τα δεδομένα της εικόνας επηρεάζονται από την κατάσταση του παραστατικού παραγωγής που θα επιλέξετε (προγραμματισμένο, εκτελεσμένο), το ημερολογιακό διάστημα και το τι θα αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα (ποσότητα, στατιστικό κόστος, κόστος παραγωγής).

Από προεπιλογή τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν την τρέχουσα εβδομάδα. Η ημερήσια προβολή μπορεί να αφορά το χρονικό διάστημα ενός μόνο μήνα. Για την συνολική μηνιαία προβολή επιλέγετε «Μήνας» και μετά τον/τους μήνα/ες που επιθυμείτε.

.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Ετικέτα «Εκτέλεση»: Η επιλογή ανανεώνει τα στοιχεία των «κύβων».

Ετικέτα «Εκτυπωτής»: Ορίστε το κανάλι εκτύπωσης της λίστας των παραστατικών παραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ετικέτα «Σε αρχείο»: Γίνεται εξαγωγή των δεδομένων αναζήτησης στον τύπο του αρχείου που θα ορίσετε.

.

Οι παρακάτω επιλογές που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Ιδιότητες» σας επιτρέπουν να ορίσετε τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων.

 Πλαίσιο πεδίων φίλτρων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής πάνω από τις επικεφαλίδες των στηλών, εμφανίζεται πλαίσιο, στο οποίο «τοποθετείτε» τα φίλτρα βάση των οποίων η εφαρμογή θα εμφανίσει τις σχετικές εγγραφές.
 Πλαίσιο πεδίων στηλών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το φίλτρο που αφορά τα δεδομένα των στηλών (περίοδος).
 Πλαίσιο πεδίων γραμμών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζονται τα φίλτρα που αφορά τα δεδομένα των γραμμών (είδος και παραστατικό).
 Πλαίσιο αριθμητικών πεδίων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το φίλτρο που αφορά τα αριθμητικά πεδία (ποσότητα, στατιστικό κόστος και κόστος παραγωγής).
 Φίλτρα πεδίων διαστάσεων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\qq.png στα πλαισίων των πεδίων στηλών και γραμμών που επιτρέπει το φιλτράρισμα των δεδομένων τους.
 Φίλτρα αριθμητικών πεδίων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\qq.png στο πλαίσιο του αριθμητικού πεδίου που επιτρέπει το φιλτράρισμα των δεδομένων του.
 Ανάπτυξη ενός: Αν η ομαδοποίηση των στοιχείων γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Ανάπτυξη όλων: Αν η ομαδοποίηση των στοιχείων γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση ενός: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων στοιχείων στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση όλων: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων στοιχείων στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Αυτόματο μήκος στηλών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής το μήκος των στηλών αλλάζει και προσαρμόζεται στο μέγεθος του περιεχομένου κάθε στήλης.

.