Μοντέλα ανάλυσης

Η συγκεκριμένη επιλογή, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε διάφορα μοντέλα για τον επιμερισμό, αναμερισμό και καταλογισμό λογαριασμών σε λογαριασμούς Αναλυτικής Λογιστικής. Ο επιμερισμός γίνεται αυτόματα με την προϋπόθεση ότι ως τιμή του πεδίου «Αναλύεται», στα στοιχεία του λογαριασμού, έχει οριστεί «Ναι (αυτόματα)».

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε μοντέλο ανάλυσης είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.
 Ενεργό: Καθορίστε αν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ενεργό ή όχι.
 Σειρά: Καθορίστε τη σειρά της αναλυτικής λογιστικής με την οποία θα καταχωρηθεί το άρθρο της αναλυτικής λογιστικής που θα προκύψει από το μοντέλο ανάλυσης.
 Τύπος ανάλυσης: Καθορίστε τον τύπο του άρθρου (0-Επιμερισμός, 1-Αναμερισμός ή 2-Καταλογισμός) που θα προκύψει από το συγκεκριμένο μοντέλο.
 Ποσοστιαία ανάλυση: Καθορίστε «Ναι» αν οι «Συντελεστές» στις γραμμές του μοντέλου αφορούν ποσοστά επί τοις εκατό.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Εισάγετε τις αιτιολογίες που θα εμφανίζονται σε κάθε άρθρο που δημιουργείται βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα.
 Περιγραφή λογαριασμού: Εναλλακτικά εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικός του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα.
 Συντελεστής: Εισάγετε το συντελεστή ισοδυναμίας με τον οποίο επιμερίζεται ο λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής στο λογαριασμό της Αναλυτικής.

.