Αποστολή συνόψεων και ακυρώσεων

Η εργασία ασχολείται με τις εγγραφές myDATA του διαστήματος του διαλόγου με Κατάσταση: «Εκκρεμές» ή «Ακυρωμένο (προς αποστολή)».

Αν η Κατάσταση είναι «Εκκρεμές», γίνεται αποστολή στην ΑΑΔΕ της σύνοψης μαζί με τον χαρακτηρισμό της.

Αν η Κατάσταση είναι «Ακυρωμένο (προς αποστολή)», γίνεται αποστολή στην ΑΑΔΕ της ακύρωσης.