Στοιχεία εγγραφών

Μία εγγραφή myDATA είναι σύνοψη ενός παραστατικού πώλησης / αγοράς, όπου στο header της εγγραφής περιλαμβάνει στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και σύνολα αξίων και στις γραμμές την ανάλυση κατά συντελεστή ΦΠΑ, την ανάλυση των Φόρων (περιλαμβάνει ειδικούς φόρους, τέλη κλπ) και την ανάλυση του τρόπου πληρωμής.

.

C:\Users\nhl\Downloads\unnamed.png

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Αναφέρεται η ημερομηνία του παραστατικού από το οποίο δημιουργήθηκε η εγγραφή.
 Είδος παραστατικού: Αναφέρεται το είδος το παραστατικού σύμφωνα με την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στο σχεδιασμό παραστατικών πώλησης / αγορών.
 Σειρά Α/Α: Αναφέρεται ο αύξον αριθμός της εγγραφής.
 Τύπος εγγραφής: Τι τιμή του πεδίου εξαρτάται από τον τύπο παραστατικού από τον οποίο προέκυψε η εγγραφή.
 Νόμισμα: Αναφέρεται το νόμισμα συναλλαγής και η ισοτιμία του με ευρώ.
 Κατάσταση εγγραφής: Η τιμή του πεδίου εξαρτάται από το αν η εγγραφή έχει διαβιβαστεί ή όχι στην ΑΑΔΕ και από το αν το παραστατικό, από το οποίο προέκυψε, έχει ακυρωθεί.
 ΜΑΡΚ: Το πεδίο αναφέρεται στον μοναδικό αριθμό καταχώρησης μιας εγγραφής στο σύστημα της ΑΑΔΕ.
 Ακυρωτικό ΜΑΡΚ: Το πεδίο αναφέρεται στον μοναδικό αριθμό καταχώρησης μια εγγραφής, που προέκυψε από ακυρωτικό παραστατικό, στο σύστημα της ΑΑΔΕ.
 ΑΦΜ: Αναφέρεται το ΑΦΜ του συναλλασσομένου.
 Σχετικό ΜΑΡΚ: Αναφέρεται στο ΜΑΡΚ του σχετικού παραστατικού μιας εγγραφής που προέκυψε από πιστωτικό παραστατικό.
 Επωνυμία: Αναφέρεται η επωνυμία του συναλλασσομένου.
 Αυτοτιμολόγηση: Η τιμή του πεδίου εξαρτάται από την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στον σχεδιασμό παραστατικών αγορών.
 Αναστολή καταβ. ΦΠΑ: Η τιμή του πεδίου εξαρτάται από το αν υπάρχει αναστολή στην καταβολή του ΦΠΑ.
 Είδος συν/γης: Ο χαρακτηρισμός μιας εγγραφής ως «Μη αποδεκτή εγγραφή», μπορεί να γίνει με την ειδική έμμεση εργασία που υπάρχει στο [F10].
 Κατάσταση χαρ/σμού: Η τιμή του πεδίου εξαρτάται από το είδος του παραστατικού και την επιτυχή ή όχι διαβίβαση της σύνοψης στην ΑΑΔΕ.

.

Σελίδα «Εκδότης»

Προβάλλονται τα στοιχεία του εκδότη του παραστατικού από το οποίο προέκυψε η εγγραφή.

.

Σελίδα «Λήπτης»

Προβάλλονται τα στοιχεία του συναλλασσομένου του παραστατικού από το οποίο προέκυψε η εγγραφή.

.

Γραμμές εγγραφής myDATA

Καρτέλα «Αξίες ΦΠΑ»

Προβάλλεται η ανάλυση κατά συντελεστή ΦΠΑ του παραστατικού από το οποίο προέκυψε η εγγραφή. Επιλέγοντας το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες:

 Έμμεσα στοιχεία γραμμής [F3]: Προβάλλεται η ανάλυση του συντελεστή ΦΠΑ που επιλέξατε.
 Χαρακτηρισμός γραμμής [F4]: Προβάλλονται τα στοιχεία του χαρακτηρισμού του συντελεστή ΦΠΑ που επιλέξατε.

.

Καρτέλα «Σύνολα φόρων»

Προβάλλεται η ανάλυση των φόρων που παραστατικού από το οποίο προέκυψε η εγγραφή.

.

Καρτέλα «Τρόπος πληρωμής»

Προβάλλεται η ανάλυση των τρόπων πληρωμής του παραστατικού από το οποίο προέκυψε η εγγραφή.

.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες:

 • Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F2]
 • Κατάσταση ελέγχου [Ctrl +F2]
 • Αντιστοίχιση με παραστατικό
 • Ακύρωση αντιστοίχισης
 • Ενημέρωση χαρακτηρισμού
 • Ειδικός χαρακτηρισμός (Μη αποδεκτή συναλλαγή και Απόκλιση στα ποσά)
 • Σχετικό MΑΡΚ
 • Ακύρωση εγγραφής
 • Αποστολή σύνοψης / ακύρωσης
 • Αποστολή χαρακτηρισμών
 • Αποθήκευση XML