Παραστατικά χωρίς σύνοψη

Πωλήσεων

Η εκτύπωση εμφανίζει τα παραστατικά πωλήσεων που ενώ με βάση την παραμετροποίηση τους θα έπρεπε να έχουν εγγραφή myDATA, αυτά δεν έχουν.

Αγορών / δαπανών

Η εκτύπωση εμφανίζει τα παραστατικά αγορών/δαπανών που ενώ με βάση την παραμετροποίηση τους θα έπρεπε να έχουν εγγραφή myDATA, αυτά δεν έχουν.

.

.