Συνόψεις χωρίς χαρακτηρισμό

Η εκτύπωση εμφανίζει τις εγγραφές myDATA που ενώ δεν έχουν κάποιο ειδικό χαρακτηρισμό (Είδος συν/γής), δεν έχουν χαρακτηρισμό.

.