Αντιγραφή εγγραφών σε άλλες εταιρίες

Η εργασία αφορά την αντιγραφή ειδών, υπηρεσιών / δαπανών, πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών σε άλλες εταιρίες. Απαιτούνται κοινές παράμετροι (πχ. μάσκα κωδικού) και βοηθητικοί πίνακες μεταξύ των εταιριών.