Αιτιολογίες παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τις συνήθεις αιτιολογίες που συνδέονται με τα παραστατικά παραγωγής και τις προδιαγραφές. Η τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των πεδίων «Παρατήρηση» και «Άλλα στοιχεία» των παραστατικών παραγωγής και των προδιαγραφών.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι ο κωδικός και η περιγραφή.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

.

Προηγούμενο

Πίνακες χρήστη 1 – 5